اطلاعيه مهم - فرصت امتحان عملی مجدد درس تربيت بدني ( ورزش 1 ) درنیمسال 1-98-97 - برادران و خواهران

 

به اطلاع آن دسته از دانشجويان خواهر که به هر دليل از ارائه  امتحان  تربيت بدني ( ورزش 1 ) در نيمسال اول 98-97 بازمانده اند مي رساند در تاريخ 97/11/17 ساعت 14جهت امتحان مجدد در سالن ورزشي دانشگاه  حضور به هم رسانند.

 

به اطلاع آن دسته از دانشجويان برادر که به هر دليل موفق به حضور در امتحان عملی تربيت بدني ( ورزش 1 ) در نيمسال اول 98-97 نگرديده اند مي رساند در تاريخ 97/11/11 ساعت 14جهت امتحان مجدد در سالن ورزشي دانشگاه حضور به هم رسانند.

 

اداره آموزش